Reklamačný poriadok

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba na predaný tovar predstavuje dobu v dĺžke trvania 24 mesiacov.

Predávaný tovar je určený na bežné použitie pre súkromné účely. V prípade použitia na komerčné účely - nákup na firmu, IČO - je záruka znížená na 6 mesiacov.

Na žiadosť spotrebiteľa dodávateľ poskytne spotrebiteľovi záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak dodávateľ namiesto záručného listu vydá kupujúcemu doklad o kúpe.

Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru (alebo jeho časti) za nový tovar (alebo jeho časť), začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru (alebo jeho časti).

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Kupujúci je povinný po dodaní tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

V prípade zistenia mechanického poškodenia dielov, tieto diely nemontovať (na mechanicky poškodené namontované diely sa reklamácia nevzťahuje).

Zákazník je vyrozumený s tým, že vzhľadom k rôznym typom monitorov, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v e-shope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti.

U textilu je tovar vyhotovený strojovo a preto môže dôjsť k miernemu posunutiu vzoru. Vzor sa teda nemusí nachádzať na rovnakom mieste ako na fotografii. Čo nie je brané ako vada výrobkov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, dodávateľ však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam tovaru, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar.

Spotrebiteľ si uplatňuje právo na opravu alebo výmenu zakúpeného tovaru v sídle/mieste podnikania dodávateľa. Ak je v záručnom liste alebo zozname záručných stredísk uvedená tretia osoba určená na opravu zakúpeného tovaru (ďalej len „Záručný servis“), spotrebiteľ si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise.

Spotrebiteľ je povinný reklamovať vady tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu, inak spotrebiteľovi zaniká právo voči dodávateľovi na bezplatné odstránenie vady.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je Spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe tovaru a inú dokumentáciu súvisiacu s kúpou tovaru (záručný list, návod na použitie,..), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť preukázať, že tovar bol zakúpený u dodávateľa prostredníctvom webovej stránky.

!!! Ku reklamácii je potrebné vyplniť reklamačný protokol, ktorý si stiahnete na tomto odkaze. !!!

Dodávateľ vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej dodávateľom (email alebo písomná podoba), v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v potvrdení o uplatnení reklamácie.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka uplatní je dodávateľ alebo záručný servis povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie dodávateľ alebo záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje dodávateľ spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. inou vhodnou formou tak, aby preukázateľne došlo k doručeniu tejto informácie. Zároveň dodávateľ spotrebiteľovi doručí prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.


Súhlasím

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.