Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

ALTENA s.r.o.

Zábrež 171
027 54 Oravská Poruba

IČO : 47190949
DIČ : 2023785533
DIČ DPH : SK2023785533

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim (fyzická alebo právnická osoba), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho :

ALTENA s.r.o.
Zábrež 171
027 54 Oravská poruba

email : info@altena.sk
tel. : 043/5865826
mobil : 0908 963 677
www : www.altena.sk

 

 

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.altena.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s ich znením.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

Všetky ceny v internetovom obchode www.altena.sk sú konečné vrátane DPH.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

  

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať

- kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí,že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípadne odstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. V prípade prebratia tovaru mechanicky poškodeného pri preprave a nevyhotovenia záznamu môžu vzniknúť problémy pri následnej reklamácii. Kupujúci je povinný nahlásiť takéto poškodenie predávajúcemu do 24 hodín od doručenia tovaru.

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

Pokiaľ nebude objednávka odoslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odosielanie tovaru a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 30€. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v uvedenej výške. Upozorňujeme, že akékoľvek nesplatené pohľadávky (neuhradená zmluvná pokuta), budú postúpené advokátskej firme k vymáhaniu, vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

 

 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 až 10 pracovných dní od objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

 

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade zmeny ceny bude kupujúci vopred informovaný a tovar bude odoslaný až po jeho schválení novej ceny.

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. 

 

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar je možné zaplatiť dobierkou, kreditnou kartou cez systém GoPay (karty Visa alebo Mastercard) alebo bankovým prevodom. Pri platbe prevodom odošleme zákazníkovi e-mail s bankovými údajmi, na ktoré platbu uhradí. Následne ho odosielame kuriérom na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Pri dobierke zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní tovaru. Pri platbe cez systém GoPay si zákazník zvolí ním preferovanú formu platby (kreditná karta, bankový prevod, GoPay peňaženka, atď.) a následne bude presmerovaný na platobnú bránu. Tam vykoná platbu a hneď po prijatí tejto platby mu bude odoslaný tovar podľa aktuálnej dostupnosti.

Cena poštovného je 5,- EUR pri objednávkach do 120,- EUR, pri objednávkach nad 120,- EUR je poštovné zdarma.

- Osobný odber (po dohode : tel. 0908 963 677 )

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Náklady spojené s montážou a doručením nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade neočakávaných okolností. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a sprievodný list , kde požiada o zákonné odstúpenie od zmluvy predávajúceho , v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný,vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo službu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, alebo poštovou peňažnou poukážkou.

Tovar musí byť dodávateľovi vrátený úplne neporušený, nepoužívaný a dobre zabalený.

Náklady na doručenie tovaru od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci.

 

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail, alebo nás telefonicky kontaktujte. Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

 

8. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

V prípade zrušenia objednávky alebo vrátenia tovaru pri platbe uskutočnenej cez systém GoPay (kreditná karta, bankový prevod,...) bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok 2,5% zo zaplatenej ceny tovaru.

 

 

9. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Zákazník je vyrozumený s tým, že vzhľadom k rôznym typom monitorov, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v e-shope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti.
U textilu je tovar vyhotovený strojovo a preto môže dôjsť k miernemu posunutiu vzoru. Vzor sa teda nemusí nachádzať na rovnakom mieste ako na fotografii. Čo nie je brané ako vada výrobkov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Predávaný tovar je určený na bežné použitie pre súkromné účely. V prípade použitia na komerčné účely - nákup na firmu, IČO - je záruka znížená na 6 mesiacov.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

!!! Ku reklamácii je potrebné vyplniť reklamačný protokol, ktorý si stiahnete na tomto odkaze. !!!

 

 

10. Montáž a použitie

- krabice, v ktorých je výrobok zabalený, nikdy neotvárajte ostrými predmetmi, inak ho môžete poškodiť

- pred montážou prekontrolujte jednotlivé diely, v prípade zistenia mechanického poškodenia dielov, tieto diely nemontujte(na mechanicky poškodené namontované diely sa reklamácia nevzťahuje)

- pri montáži postupujte podľa priloženého montážneho návodu

- pri montáži dbajte na to, aby boli jednotlivé diely nábytku podložené mäkkou tkaninou, aby ste tak zabránili ich poškodeniu

- na montáž nikdy nepoužívajte elektrické ani aku náradie inak môže dôjsť k prekrúteniu skrutiek

- pri montáži stoličiek je nutné prevádzať konečné dotiahnutie šróbovaných spojov v zaťaženom stave stoličky, tj. pod určitou váhou, inak sa môže stolička kolísať

- ak sa výrobok nedá zmontovať alebo je niektorá časť výrobku poškodená, prípadne chýba, ďalej výrobok neskladajte, aby nevzniklo ďalšie poškodenia

Nábytok slúži len na účel na aký je určený, nemožno ho zaťažovať inak, napr. ukladaním nevhodných predmetov, stúpaním, kľačaním, hojdaním sa a pod., ktoré môžu zapríčiniť poškodenie výrobku s možným následkom úrazu. Nábytok je určený výhradne pre domáce použitie a nie je vhodný do spoločenských priestorov, ak výrobca alebo dodávateľ neurčí inak.

 

 

11. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je riešená podľa smernice GDPR v samostatnom článku na tomto odkaze. 

 

12. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@altena.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


Súhlasím

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.